D I S C L A M E R   P A G I N A
AllRounder

Bepalingen vooraf:


1. Onder website wordt verstaan alle webpagina's waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein www.filmsinfo.nl en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze webpagina's voldoen aan het criterium genoemd in "bepalingen vooraf";

2. De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden

3. Onder de eigenaar wordt verstaan: de eigenaar van de website, zijnde: JCB AllRounder.

4. Content/inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side scripts, geluids- beeld- en video- fragmenten, deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content/inhoud bedoeld;

5. Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen. Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden;

6. Onder gebruiker (bezoeker) van de website, U dus, wordt verstaan: de natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina's gebruikt;

7. Onder schade wordt verstaan: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;

8. Onder misbruik wordt verstaan, misbruik van de website: het is niet toegestaan de website of delen daarvan te kopiëren, of een aangepaste versie van de website onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam, reclametelefoontjes, spit & spatter. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet;


Disclaimer:


1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de gehele website www.filmsinfo.nl;

2. JCB AllRounder is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;

3. JCB AllRounder staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;

4. JCB AllRounder is niet aansprakelijkheid voor schade:

        a. Toegebracht door de website

        b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website

        c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website

        d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina's van) de website te kunnen raadplegen

Ook is JCB AllRounder gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;

5. JCB AllRounder behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;

6. JCB AllRounder behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is JCB AllRounder niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;

7. Het JCB AllRounder is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks

8. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren.

9. De gebruiker vrijwaart het bedrijf, de eventuele werknemers van het bedrijf, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;Overige informatie:


Voor  vragen over deze Disclaimer  of deze WebSite "FilmsInfo.NL" dient u zich te richten tot  JCB AllRounder

U kunt een email zenden als u HIER klikt

 

 Home     | Partner Pagina |    Contact    | Help   |  Pagina terug